• Usługi tel.: +48 22 569 59 30

RODO

RODO

Szanowni Państwo,
w celu wypełnienia obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”) informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe. Szczegóły znajdą Państwo poniżej.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Elpol Telekom Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Nocznickiego 25/235, 01-948 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000112945, posiadająca numer NIP: 113-18-39-318. Mogą się Państwo z nami skontaktować w następujący sposób:
a) listownie na adres: ul. Nocznickiego 25/235, 01-948 Warszawa;
b) przez e-mail: elpol@elpol.pl
c) telefonicznie: +48 22 569 59 30; +48 22 569 59 39 

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
a. Zawarcie i wykonanie łączącej nas umowy, łącznie z wykonywaniem naszych zobowiązań umownych jak np. zapewnienie odpowiedniej jakości usług, usuwanie awarii – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
b. Wypełnianie przez Elpol Telekom Sp. z o.o. obowiązków prawnych, w tym zapewnienie bezpieczeństwa i integralności sieci telekomunikacyjnej, zatrzymywanie i przechowywanie danych telekomunikacyjnych zgodnie z przepisami prawa – zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c) RODO,
c. Realizacji uzasadnionych interesów prawnych Elpol Telekom Sp. z o.o., zgodnie z art. 6 ust 1 lit. f) RODO. Przez prawnie uzasadnione interesy rozumiemy:
1. dochodzenie i obrona przed roszczeniami,
2. marketing usług własnych,
3. weryfikacja płatności i wiarygodności płatniczej,
4. wsparcie obsługi, w tym możliwość kontaktu z centrum zarządzania siecią (jeśli dotyczy Państwa usługi),
5. wykrywanie i zapobieganie nadużyciom,
6. tworzenie analiz i statystyk – dotyczących sprzedaży, wykorzystania usług, awarii etc., a mających związek z przedmiotem działalności.
d. W przypadku, gdy wyrażą Państwo zgodę na przetwarzania Państwa danych ,zakres zgody będzie określał nasze możliwości przetwarzania tych danych -) zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach, gdy inne podstawy prawne przetwarzania danych osobowych nie mają zastosowania- art. 6 ust.1 lit a) RODO. 

Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia oraz obrony ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy lub cofnięcia ewentualnej zgody.

Odbiorcy danych

Elpol Telekom Sp. z o.o. może ujawnić dane osobowe:
a. Podmiotom i osobom działającym na zlecenie oraz w imieniu Elpol Telekom – podwykonawcom Elpol Telekom;
b. Organom państwowym, działającym w ramach prowadzonych przez nie postępowań;
c. Innym podmiotom, o ile będzie to niezbędne dla realizacji działań podejmowanych na żądanie osoby, której dane dotyczą.
Nie przekazujemy Państwa danych podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Twoje prawa

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych macie Państwo prawo:
a) żądania dostępu do Państwa danych osobowych,
b) żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych,
c) żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych,
d) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
f) przeniesienia Państwa danych osobowych,
Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt z nami w sposób wskazany powyżej.
Prawo do złożenia sprzeciwu ze względu na Państwa szczególną sytuację.
Jeżeli chcą Państwo złożyć sprzeciw co do jakiegokolwiek aspektu przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy o bezpośredni kontakt w sposób wskazany powyżej.
Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
Przysługuje Pani/Panu także prawo do złożenia na nas skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja o wymogu/ dobrowolności podania danych

Przekazanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do realizacji Państwa zapytania o przesłanie oferty oraz zawarcia i wykonania umowy.

ELPOL TELEKOM Sp. z o.o

 • ul. Nocznickiego 25/235, 01-948 Warszawa
 • NIP: 113-18-39-318
 • REGON: 002024677
 • KRS: 0000112945

Usługi

 • tel.: +48 22 569 59 30
 • tel.: +48 22 569 59 39
 • e-mail: elpol@elpol.pl

Serwis 24H

 • tel: +48 22 398 56 00
 • e-mail: support@elpol.pl

ELPOL TELEKOM Sp. z o.o

 • ul. Nocznickiego 25/235, 01-948 Warszawa
 • NIP-113-18-39-318
 • REGON-002024677
 • KRS-0000112945

Usługi

 • e-mail: support@elpol.pl

Serwis 24H

 • e-mail: support@elpol.pl
English